ඌව පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ආයතන

  • පරිවාස කාර්යාල – 05
  • රජයේ ළමා නිවාස – 08
  • ස්වේච්ඡා ළමා නිවාස – 09

 පරිවාස කාර්යාල – 05

අ/අංකය

පරිවාස කාර්යාලය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

බදුල්ල

ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත, බදුල්ල

055 – 2222370

02

බණ්ඩාරවෙල

පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල

057 – 2222206

03

මහියංගනය

අධිකරණ සංකිර්ණය ඉදිරිපිට මහියංගනය

055 – 2258222

04

වැල්ලවාය

කුමාරදාස මාවත, වැල්ලවාය

055 – 2274320

05

මොණරාගල

ඇනිකට් පාර, මොණරාගල

055 – 2276550

රජයේ ළමා නිවාස – 08

අ/අං

ළමා නිවාසය

ලිපිනය

දුරකථන අංක

01

සුජාතා සෙවණ රජයේ භාර ගැනීමේ ළමා නිවාසය

පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල.

057 – 2222289

057 – 4933143

02

යශෝධරා බාලිකා රැඳවුම් නිවාසය

පෙරේරා මාවත, බණ්ඩාරවෙල.

057 – 2222577

057 – 4936326

03

සහතික කළ පාසල

කැප්පෙටිපොල.

057 – 2280072

057 – 4933141

04

විශාකා බාලිකා පුහුණු හා උපදේශන මධ්‍යස්ථානය

කැප්පෙටිපොල.

057 – 2281010

057 – 4933142

05

සුරක්ෂා බාලක රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය

කැප්පෙටිපොල.

055 – 3051887

06

සෙවණ බාලිකා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

හෙවෙල්වෙළ, බදුල්ල පාර, බිබිල.

055 – 3553255

055 – 4936318

07

නැණසරණ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රජා ශාලාව, දියවර ගම්මානය, කතරගම.

055 – 4936327

08

මදුරුකැටිය ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මදුරුකැටිය, මොණරාගල.

055 – 2276284

ස්වේච්ඡා ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන – 09

අ/අං

ළමා නිවාසය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

01

උදය ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මාර්ටින් සිල්වා මාවත, බදුල්ල.

055 – 2231519

02

මෙතෝදිස්ත ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අංක 75, මහියංගණ පාර, බදුල්ල.

055 – 2222381

03

කඳුරට ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මහියංගණ පාර, බදුල්ල.

071 – 4010044

04

කානන් හාවස්ට් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

3 කණුව, පස්සර පාර, බදුල්ල.

 

055 – 2226212

05

සිරිසඟබෝ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අඹේගොඩ, බණ්ඩාරවෙල.

057 – 2222326

06

ලිට්ල් ස්මයිල් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වැල්ලවාය පාර, කොස්ලන්ද.

057 – 2257768

07

ලුයිස් මේරි ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

බෙරගල, කොස්ලන්ද.

057 – 3581420

08

ශ්‍රී ශ්‍රී රවිශංකර් ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

04 කණුව, ඇල්ල පාර, වැල්ලවාය.

055 – 2274962

09

එස් ඕ එස් ළමා ගම්මානය

01, කුමාරවත්ත, මොණරාගල.

055 – 2276938