ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයයි  ( පිසූ /වියළි ආහාර සැපයීම – 2024/2025 ) (සංශෝධිත උපදෙස්)

ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයයි  පිසූ /වියළි ආහාර සැපයීම – 2024/2025 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය/ පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...