ප්‍රසම්පාදන නිවේදනයයි

 පිසූ /වියළි ආහාර සැපයීම – 2024/2025
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය/ පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව