අලුත් අවුරුදු උත්සවය

දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන

පරිත්‍යාග

විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම්

ආගමික වැඩසටහන්

සමාජ සේවය

ක්‍රීඩා උත්සවය

තෛයිපොංගල් උත්සවය

පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

වෙසක් උත්සවය