අප අමතන්න

ඌව පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව
ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2231 209
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2231 209
විද්‍යුත් තැපෑල : childcareprobation@gmail.com


ජි.ඩබ්.සී.එස්.ප්‍රියභාෂිණි
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස්
ජංගම දුරකථන අංකය – 071-8179063
කාර්යාලීය දුරකථන අංකය – 055-3550470

 

Contact us

15 + 2 =