අප අමතන්න

ඌව පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව
ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2231 209
ෆැක්ස් : +94 (0)55 2231 209
විද්‍යුත් තැපෑල : childcareprobation@gmail.com


ජී.ඩබ්.එන්.චතුරංගි මහත්මිය
පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස්
ජංගම දුරකථන අංකය – 071 156 0599
කාර්යාලීය දුරකථන අංකය – 055-3550470
 

 

Contact us

6 + 14 =